Privacybeleid

Privacyverklaring Huls Duurzame Energie

Huls Duurzame Energie (hierna te noemen ‘HDE’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HDE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HDE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van klanten worden door HDE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Maken en toesturen van offertes/prijsopgaves
 • Afhandeling betaling(en)
 • Telefonisch of e-mail contact naar aanleiding van bestelling of interesse in dienst of product
 • Informeren over wijzigingen van diensten en/of producten
 • Afleveren van goederen en diensten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Contact per telefoon of mail
 • Het contactformulier op www.hulsduurzameenergie.nl
 • De offerte-tool op www.hulsduurzameenergie.nl

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HDE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; achternaam;
 • Adres gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door HDE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot en met oplevering van zonne-installatie of aflevering van dienst of product en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huls Duurzame Energie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uzelf of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hulsduurzameenergie.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

 

Huls Duurzame Energie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Ontvangers van persoonsgegevens

HDE deelt persoonsgegevens met AGEM (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij) indien u een voorbeeldberekening wenst voor energieafname bij deze partij. De doelstelling van deze deling is dat u een correcte voorbeeldberekening ontvangt en indien gewenst een definitieve leveringsovereenkomst. HDE sluit hiervoor een verwerkingsovereenkomst met AGEM. De contactgegevens van AGEM vindt u hieronder.

AGEM (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij)

Postbus 22, 7100 AA Winterswijk

info@agem.nu, 0314 – 820 388

Mediacode

HDE gebruikt in haar media uitingen (social media, website, persberichten etc.) veelvuldig foto en filmmateriaal. HDE heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een klant of bezoeker bezwaar heeft tegen publicatie kan deze dat te allen tijde melden bij HDE via info@hulsduurzameenergie.nl. Indien een persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in uitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden via zojuist genoemde mailadres. Beelden zullen voor zover binnen het bereik ligt, worden verwijderd.

HDE respecteert de privacy van alle websitebezoekers

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze site. Wij vragen slechts beperkte persoonlijke informatie van bezoekers (naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer) indien men geïnteresseerd is in een van onze diensten en/of producten. Deze informatie hebben wij nodig om u te kunnen benaderen met een offerte of prijsopgave voor de afname van de diensten en/of producten. Indien u uw interesse wilt terugtrekken dan kunt u dit aangever via info@hulsduurzameenergie.nl. HDE zal daaropvolgend uw persoonlijke informatie verwijderen uit haar klantenbestand.

Gebruik van cookies

De website www.hulsduurzameenergie.nl maakt gebruik van een cookie om het gebruik van de website te kunnen volgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De cookie die www.hulsduurzameenergie.nl plaatst is van het website-statistiekenpakket van Google Analytics. Met behulp van deze cookie meet Google Analytics  het aantal unieke bezoekers van onze website. Het plaatsen van deze cookie doen we alleen om de website te kunnen verbeteren.

Vrijwaringsclausule

Alle informatie op de website www.hulsduurzameenergie.nl is met de grootste zorg voor betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens samengesteld. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. HDE onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

HDE is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Mocht u vragen hebben over deze informatie kunt u contact met ons opnemen via info@hulsduurzameenergie.nl.

22 mei 2018, Winterswijk

You must be logged in to post a comment.